Vyhláška č. 315/2000 Sb. - základní pracovní návrh předložený MD ČR

.: Kategorie: Legislativa (vyhlášky, předpisy atd.) :: autor: jachting.info :: zveřejněno: 26.5.2011 :.

Připravovaná novelizace vyhlášky č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty (dále jen "vyhláška č. 315/2000 Sb.) -  základní pracovní návrh, který připravil odbor plavby Ministerstva dopravy ČR.
 

____________________________________________________________

Systém ASPI - stav k 5.12.2010 do částky 125/2010 Sb. a 48/2010 Sb.m.s.

Obsah a text 315/2000 Sb. - poslední stav textu

 

315/2000 Sb.

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů

 

ze dne 25. srpna 2000

 

o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty

 

       Ministerstvo dopravy a spojů ve funkci Námořního úřadu České republiky (dále jen „Námořní úřad“) stanoví podle § 85 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, (dále jen "zákon") k provedení ustanovení § 13 odst. 3 a § 49 odst. 5 zákona:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

(1)    Tato vyhláška stanoví

 

a) požadované technické a záchranné vybavení námořní jachty k námořní plavbě,

 

b) vymezení oblastí povolené námořní plavby námořní jachty s omezením vzdálenosti námořní plavby námořní jachty od pevniny nebo pobřeží,

 

c) podrobnosti o způsobu prokazování praxe, zkušební komisi a provádění zkoušek,

 

d) požadavky na znalosti žadatele,

 

e) druhy, vzory, platnost, rozsah oprávnění průkazu způsobilosti k vedení námořní jachty a podmínky jejich vydávání,

 

f) platnost dříve vydaných průkazů způsobilosti.

 

 

(2)    Tato vyhláška se nevztahuje na průkazy způsobilosti a osoby tvořící posádku námořní jachty při provozování organizovaných závodů námořního sportovního jachtingu[C1] 

 

 

ČÁST PRVNÍ

 

OBLASTI POVOLENÉ NÁMOŘNÍ PLAVBY NÁMOŘNÍ JACHTY A POŽADOVANÉ TECHNICKÉ A ZÁCHRANNÉ VYBAVENÍ NÁMOŘNÍ JACHTY

 

HLAVA I

 

VYMEZENÍ OBLASTÍ POVOLENÉ NÁMOŘNÍ PLAVBY NÁMOŘNÍ JACHTY

 

§ 2

 

       Pro námořní jachty (dále jen "jachta") se vymezují tyto oblasti povolené námořní plavby (dále jen "oblast plavby"):

a) oblast plavby I zahrnuje rozsah námořní plavby jachty bez omezení plavby,

 

b) oblast plavby II zahrnuje námořní plavbu jachty s omezením plavby do vzdálenosti 200 námořních mil od pobřežní linie pevniny nebo pobřeží stanovené střední výškou přílivu (dále jen "pobřežní linie"),

 

c) oblast plavby III zahrnuje námořní plavbu jachty s omezením plavby do vzdálenosti 20 námořních mil od pobřežní linie,

 

d) oblast plavby IV zahrnuje námořní plavbu jachty s omezením plavby do 3 námořních mil od pobřežní linie,

 

e) oblast plavby V zahrnuje námořní plavbu jachty s omezením do 0,75 námořní míle od pobřežní linie.

 

HLAVA II

 

POŽADOVANÉ TECHNICKÉ A ZÁCHRANNÉ VYBAVENÍ JACHTY K NÁMOŘNÍ PLAVBĚ

 

§ 3

 

Požadované technické vybavení

 

       (1) Požadovaným technickým vybavením jachty k námořní plavbě je

 

a) signální vybavení,

 

b) protipožární vybavení,

 

c) navigační vybavení,

 

d) rádiové vybavení,

 

e) palubní vybavení.

 

       (2) Technické vybavení podle odstavce 1 musí být ve stavu způsobilém pro užívání podle svého určení a v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů, (dále jen "mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika vázána").1)

 

§ 4

 

Signální vybavení

 

       Jachta musí být vybavena

 

a) navigačními světly,

 

b) denními znaky,

 

c) zařízením k podávání zvukových signálů,

 

d) pyrotechnickými prostředky s vyznačenou dobou použitelnosti, pro oblasti plavby I a II v počtu nejméně 6 kusů červených padáčkových světlic, 6 kusů nebo červených ručních pochodní a 1 2 kusů kouřového oranžového signálu; pro oblasti plavby III, IV a V v počtu nejméně 3 kusů červených padáčkových světlic, 3 kusů nebo červených ručních  pochodní a 2 kusů kouřového oranžového signálu,

 

e) vodotěsnou elektrickou svítilnou, která je uzpůsobena pro signalizaci Morseovou abecedou, náhradní žárovkou a sadou náhradních baterií ve vodotěsném obalu,

 

f) vyhledávací svítilnou vhodnou pro použití při manévrování a záchranných akcích,

 

g) efektivním radarovým odražečem.

 

§ 5

 

Protipožární vybavení

 

       (1) Jachta musí být vybavena

 

a) přenosným hasicím přístrojem připraveným pro zásah a uloženým ve vhodných držácích; hmotnost jeho náplně musí být nejméně 2 kg a nesmí překročit 6 kg,

 

b) požárním vědrem o objemu 5 - 10 litrů opatřeným lankem o délce, která umožňuje nabírání vody z paluby,

 

c) požární sekerou.

 

       (2) Jachta bez zabudovaného motoru o celkové délce větší než 12 metrů musí být vybavena 2 přenosnými hasicími přístroji splňujícími požadavky uvedené v odstavci 1 písm. a),

 

       (3) Jachta se zabudovaným motorem musí být vybavena dalšími přenosnými hasicími přístroji o hmotnosti náplně stanovené v příloze č. 1.,

 

       (4) Jachta o celkové délce větší než 12 metrů musí být vybavena 2 požárními vědry splňujícími požadavky uvedené v odstavci 1 písm. b),

 

       (5) Jachta vybavená pevně zabudovaným kapalinovým nebo LPG vařičem musí být vybavena hasicí rouškou schváleného typu.

 

§ 6

 

Navigační vybavení

 

       (1) Každá jachta musí být vybavena

 

a) osvětleným magnetickým kompasem s tabulkou výchylky deviace kompasu, umístěným tak, aby byl dobře viditelný z místa kormidelníka,

 

b) dalekohledem,

 

c) námořními mapami a publikacemi, které se vztahují k oblasti plavby jachty, ve znění všech platných oprav,

 

d) optickým náměrníkem nebo ručním zaměřovacím kompasem,

 

e) pomůckami pro navigační práci na mapě.

 

       (2) Jachta, jejíž technická způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby I nebo II, musí být dále vybavena

 

a) optickým náměrníkem nebo ručním zaměřovacím kompasem,[CP2] 

 

a) chronometrem nebo přesnými hodinami,

 

b) astronavigačními tabulkami pro určování zeměpisné polohy jachty,

 

c) stopkami,

 

d) přístrojem pro měření rychlosti jachty,

 

e) sextantem,

 

f) aneroidem,

 

h) pomůckami pro práci na mapě.[CP3] 

 

g) hloubkoměrem[CP4] 

 

       (3) Jachta, jejíž technická způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby III, musí být vybavena optickým náměrníkem nebo ručním zaměřovacím kompasem.

 

§ 7

 

Rádiové vybavení

 

       (1) Jachta musí být vybavena radiotelefonem umožňujícím spojení v rozsahu velmi krátkých vln.

 

       (2) Jachta, jejíž technická způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby I nebo II, musí být vybavena přijímačem pro příjem informací o bezpečnosti námořní plavby a tísňovou radiobójí EPIRB 406 MHz určující pozici v celosvětových námořních tísňových a bezpečnostních systémech (COSPAS-SARSAT, GMDSS), registrovanou u Námořního úřadu.

 

       (3) Jachta, jejíž způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby III, musí být vybavena přijímačem pro příjem informací o bezpečnosti námořní plavby.

 

§ 8

 

Palubní vybavení

 

       (1) Jachta musí být vybavena

 

a) kotevním zařízením,

 

b) jedním bidlem s hákem, jachta o délce trupu větší než 12 m dvěma bidly s hákem,

 

c) dvěma vázacími lany, jachta o délce trupu větší než 12 m čtyřmi vázacími lany,

 

d) pevným lanovím upevněným k trupu tak, aby bylo možno je rychle uvolnit ručně, nožem nebo nůžkami, plachetnice s kovovým lanovím kovovými pákovými nůžkami k nouzovému uvolnění lanoví,

 

e) dvěma odrazníky na každém boku jachty, jachta o délce trupu větší než 12 m třemi odbíječi na každém boku jachty,

 

f) ruční vodní pumpou,

 

g) vlečným lanem, jehož délka je nejméně 2 délky jachty,

 

h) vrhacím lankem,

 

i) bezpečnostním lanem na obou bocích jachty,

 

j) lékárničkou pro poskytnutí první pomoci ve vodotěsném obalu,

 

k) náhradními díly pro opravy,

 

l) soupravou základního nářadí,

 

m) nádobami na třídění odpadů.

 

       (2) Na jachtě musí být vyvěšen na přístupném místě postup určující způsob odstraňování odpadů z jachty na moři. Vzor vývěsky je uveden v příloze č. 2.

 

§ 9

 

Požadované záchranné vybavení

 

[CP5]    (1) Jachta musí být vybavena

 

a) 2 záchrannými kruhy nebo podkovami s vyznačeným jménem jachty a názvem rejstříkového přístavu, umístěnými na obou bocích jachty se snadno dostupným a rychle uvolnitelným upevněním. Jeden záchranný kruh nebo podkova musí být opatřen plovoucím záchranným lankem o nejmenší délce 20 metrů. Druhý záchranný kruh nebo podkova musí být opatřen samozažíhacím světlem nebo kombinovanou světelno-dýmovou bójí,

 

b) záchrannými vestami v počtu odpovídajícímu počtu osob na jachtě za námořní plavby.

 

       (2) Jeden záchranný kruh nebo podkova musí být opatřen plovoucím záchranným lankem o nejmenší délce 20 metrů. Druhý záchranný kruh nebo podkova musí být opatřen samozažíhacím světlem nebo kombinovanou světelno-dýmovou bójí.

 

       (2 3) Jachta, jejíž způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby I nebo II, musí být vybavena pevným nebo nafukovacím záchranným vorem (nebo vory), který unese všechny osoby v počtu udaném v rejstříkovém listu. Alternativně ke splnění požadavků mezinárodních úmluv podle odstavce (5) musí tento vor (tyto vory) odpovídat standardu IASF (International Sailing Federation) Offshore Special regulations (OSR).

 

       (3 4) Jachta, jejíž způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby III nebo IV, musí může být vybavena místo záchranného voru podle požadavku odst. (2) člunem se minimálně dvěma vztlakovými komorami, který unese osoby v počtu udaném v rejstříkovém listu i při plném zalití vodou.

 

       (4 5) Jachta, jejíž způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby I, II, III nebo IV, musí být vybavena bezpečnostním pásem s lanem. Pro oblast plavby I, II nebo III musí počet bezpečnostních pásů odpovídat nejméně polovině osob na jachtě za námořní plavby.

 

       (5 6) Požadované záchranné vybavení musí být ve stavu způsobilém pro užívání podle svého určení a v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.1)

 

 

ČÁST DRUHÁ

 

PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI K VEDENÍ NÁMOŘNÍ JACHTY

 

HLAVA I

 

DRUHY, VZORY A ROZSAH OPRÁVNĚNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI K VEDENÍ NÁMOŘNÍ JACHTY

 

§ 10

 

       (1) Druhy průkazů způsobilosti k vedení námořní jachty v příslušné oblasti plavby (dále jen "průkaz") se rozlišují podle rozsahu oprávnění:

 

a) průkaz s oprávněním A zahrnuje námořní plavbu jachty bez omezení plavby,

 

b) průkaz s oprávněním B zahrnuje námořní plavbu jachty s omezením plavby do vzdálenosti 200 námořních mil od pobřežní linie,

 

c) průkaz s oprávněním C zahrnuje námořní plavbu jachty o maximální délce do 12 m s omezením plavby do 20 10 námořních mil od pobřežní linie, pokud síla větru nepřesáhne 6 4 stupně Beaufortovy stupnice.

 

       (2) Držitel průkazu je oprávněn k vedení námořní i rekreační [CP6] jachty při provozování námořní plavby v rámci oprávnění, které je vyznačeno v průkazu.

 

       (3) Podle druhu pohonu jachty, k jejímuž vedení je průkaz určen, vyznačí Námořní úřad (dále jen "Úřad")[CP7] v průkazu údaj "s omezením na motorové jachty" nebo "bez omezení druhu pohonu".

 

       (4) Vzor tiskopisů průkazu je uveden v příloze č. 3.

 

       (5) Námořní úÚřad vede evidenci vydaných průkazů.

 

HLAVA II

 

PODMÍNKY VYDÁVÁNÍ PRŮKAZŮ

 

§ 11

 

       (1) Úřad vydává průkaz na základě písemné žádosti o vydání průkazu. Vzor žádosti o vydání průkazu je uveden v příloze č. 4.

 

       (2) Žádost o vydání průkazu musí být doložena

 

a) protokolem osvědčením o úspěšně složené zkoušce, který není starší než 12 měsíců,[CP8]

 

b) dokladem o plavební praxi na jachtě, od jejíhož konce neuplynulo více než 12 měsíců

 

c) platným osvědčením o zdravotní způsobilosti, které není starší 3 měsíců,

 

d) platným všeobecným průkazem radiotelefonisty, případně platným všeobecným osvědčením radiotelefonisty vydaným Českým telekomunikačním úřadem (dále jen "platný všeobecný průkaz radiotelefonisty") nebo platným omezeným průkazem radiotelefonisty, případně platným omezeným osvědčením radiotelefonisty vydaným Českým telekomunikačním úřadem (dále jen "platný omezený průkaz radiotelefonisty"), jedná-li se o žádost o vydání průkazu s oprávněním C,

 

nové znění:

 

d) [CP9] platným průkazem způsobilosti LRC vydaným Českým telekomunikačním úřadem nebo odpovídajícím průkazem způsobilosti vydaným telekomunikačním úřadem členské země EU (dále jen "průkaz LRC") nebo platným průkazem způsobilosti SRC vydaným Českým telekomunikačním úřadem nebo odpovídajícím průkazem způsobilosti vydaným telekomunikačním úřadem členské země EU (dále jen "průkaz SRC"), jedná-li se o žádost o vydání průkazu s oprávněním C. Pokud má příslušný průkaz způsobilosti LRC nebo SRC časově omezenou platnost, nesmí do uplynutí jeho doby platnosti zbývat méně než 54 měsíců

 

e) barevnou fotografií o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, pasového standardu která odpovídá skutečné podobě žadatele,

 

f) dokladem o zaplacení správního poplatku,2)

 

g) kopií platného průkazu, je-li žadatel jeho držitelem.

 

Vydání průkazů

 

§ 12

 

       Průkaz s oprávněním C se vydá fyzické osobě, která

 

a) prokázala odbornou způsobilost k vedení jachty úspěšným složením teoretické zkoušky před zkušební komisí a praxí na jachtě v délce námořní plavby nejméně 100 námořních mil pod dohledem velitele jachty zakončené úspěšným složením praktické zkoušky před zkušebním instruktorem,

 

b) prokázala zdravotní způsobilost k vedení jachty,

 

c) dosáhla věku 18 let,

 

d) je způsobilá k právním úkonům,

 

e) zaplatila správní poplatek.2)

 

§ 13

 

       Průkaz s oprávněním B se vydá fyzické osobě, která

 

a) je držitelem platného průkazu s oprávněním C,

 

b) prokázala odbornou způsobilost k vedení jachty úspěšným složením teoretické zkoušky před zkušební komisí a praxí na jachtě v délce námořní plavby nejméně 1 000 námořních mil ve funkci s průkazem způsobilosti velitele jachty pro oblast „C“ a nejméně dalších 1 500 námořních mil ve vzdálenosti více než 1020 námořních mil od pobřežní linie pod dohledem velitele jachty s rozsahem oprávnění nejméně pro oblast „B“,

 

c) prokázala zdravotní způsobilost k vedení jachty,

 

d) zaplatila správní poplatek.2)

 

§ 14

 

       Průkaz s oprávněním A se vydá fyzické osobě, která

 

a) je držitelem platného průkazu s oprávněním B,

 

b) prokázala odbornou způsobilost k vedení jachty úspěšným složením teoretické zkoušky před zkušební komisí a praxí na jachtě v délce námořní plavby nejméně 5 000 námořních mil ve vzdálenosti více než 10 20 námořních mil od pobřežní linie ve funkci velitele jachty,

 

c) prokázala zdravotní způsobilost k vedení jachty,

 

d) zaplatila správní poplatek.2)

 

HLAVA III

 

ZKUŠEBNÍ KOMISE, ZKOUŠKY A POŽADAVKY NA ZNALOSTI ŽADATELE

 

§ 15

 

       Zkouška k prokázání odborné způsobilosti k vedení jachty ve stanovené oblasti plavby (dále jen "zkouška") se skládá za přítomnosti státního dozoru před zkušební komisí tvořenou nejméně 4 zkušebními komisaři, jejíhož předsedu, který řídí činnost komise, a další členy zkušební komise jmenuje schvaluje Námořní úřad. Detaily provedení zkoušky stanoví Námořní úřad ve zkušebním řádu.

 

 

 

§ 16

 

       (1) Zkušebním komisařem oprávněným ověřovat znalosti z odborností uvedených v § 18 odst. 1 může být Námořním úřadem jmenována osoba, která je sama odborně způsobilá v těchto odbornostech. Odborná způsobilost zkušebního komisaře se zjišťuje zkouškou, kterou vypisuje Námořní úřad na základě potřeby doplnit sbor zkušebních komisařů. K účasti na zkoušce je budoucí zkušební komisař pozván na základě žádosti.

 

       (2) Zkušebním komisařem oprávněným ověřovat znalosti z odborností uvedených v § 18 odst. 2 (dále jen "jachetní instruktor") může být osoba, která je držitelem platného průkazu s oprávněním A nebo B.

 

nové znění:

 

       (2) [CP10]  Zkušebním komisařem oprávněným ověřovat znalosti z odborností uvedených v § 18 odst. 2 (dále jen "zkušební instruktor") může být Námořním úřadem jmenována jen osoba, která je držitelem platného průkazu s oprávněním A nebo B a prokázala praxi plavby ve funkci velitele jachty v rozsahu nejméně 5000 námořních mil nejméně v oblasti plavby „B“ ve vzdálenosti větší než 20 NM od pobřeží včetně plavby v noci a plavby v přílivových vodách. Zkušebním instruktorem může být Námořním úřadem jmenována osoba, která prokáže dostatečnou plavební praxi a  zkušenosti v oblasti námořního jachtingu a účasti na výcviku nových velitelů jachet po dobu posledních 5ti let nejméně v rozsahu 1000 námořních mil, a kladného výsledku odborného pohovoru na základě potřeby doplnit sbor zkušebních instruktorů, na základě žádosti. Námořní úřad si pro potřeby posouzení odborných způsobilostí zkušebního instruktora vyžádá názor dalších subjektů, se kterými zájemce o jmenování spolupracoval na výcviku a plavební praxi budoucích velitelů jachet. 

 

       (3) Zkušebním komisařem oprávněným ověřovat znalosti ze základů poskytování první pomoci může být Námořním úřadem jmenován v případě potřeby doplnit sbor zkušebních komisařů:

 

a) lékař,

 

b) vyšší zdravotnický pracovník v oboru diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaná dětská sestra nebo diplomovaná porodní asistentka,

 

c) střední zdravotnický pracovník v oboru zdravotnický záchranář, všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, zdravotní sestra, ženská sestra nebo sestra pro intenzivní péči; předpokladem je, že od doby výkonu jejich aktivní činnosti neuplynula u lékaře doba delší 5 let a u ostatních zdravotnických pracovníků doba delší 2 let.

 

§ 17

 

       (1) Zkouškou k získání průkazu s oprávněním C se ověřují teoretické a praktické znalosti podle § 18.

 

       (2) Zkouškou k získání průkazu s oprávněním A nebo B se ověřují teoretické znalosti podle § 18 odst. 1.

 

§ 18

 

       (1) Požadované teoretické znalosti:

 

a) základy námořního práva a mezinárodních námořních smluv, kterounými je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů, v rozsahu základních principů mezinárodní úmluvy o mořském právu UNCLOS, námořního zákona České republiky a vyhlášek jej provádějících pro oblast námořního jachtingu,

 

 

b) mezinárodní smlouvy  (dále jen"opravidlech pro zabránění srážkám na moři“ (dále jen „Pravidel COLREG“),3)

 

c) plavební nauka v ovládání jachet s oplachtěním a v ovládání jachet motorových,

 

d) námořní navigace,

 

e) meteorologie,

 

f) základy angličtiny,

 

g základy poskytování první pomoci.

 

       (2) Požadované praktické znalosti, které se ověřují na jachtě na moři:

 

a) příprava na plavbu,

 

b) manévrování s jachtou,

 

c) vedení plavby,

 

d) řešení mimořádných situací.

 

 

 

§ 19

 

       (1) Zkouška se provádí na základě vyplněné přihlášky fyzické osoby (dále jen "uchazeč") podané u Úřadu. Vzor přihlášky je uveden v příloze č. 5.

 

       (2) Uchazeč do 15 dnů ode dne doručení přihlášky obdrží vyrozumění o termínu zkoušky.

 

       (3) Námořní úřad připouští, aby organizátorem zkoušky bylo výcvikové středisko, u kterého uchazeč absolvoval praktickou a teoretickou přípravu na zkoušku s podmínkou, že středisko oznámí v dostatečném předstihu termín konání zkoušek Námořnímu úřadu současně s oznámením složení zkušební komise a žádostí o vyslání státního dozoru. Zkouška se může konat, pokud Námořní úřad schválí složení zkušební komise a nominaci jejího předsedy a potvrdí vyslání státního dozoru a vyrozumí o tom zkušební středisko písemně poštou nebo elektronickou komunikací.

 

§ 20

 

       (1) Zkouška se skládá v českém jazyce. V případě cizích státních příslušníků a odpovídající jazykové kvalifikace zkušebních komisařů je přípustné vykonání zkoušky i v jazyce anglickém.

 

       (2) Uchazeč může přistoupit k ověření teoretických znalostí až po ověření praktických znalostí jachetním instruktorem, je-li ověření praktických znalostí požadováno. O[CP11] průběhu ověření praktických znalostí uchazeče z praktických dovedností uvedených v § 18 odst. 2 podá jachetní zkušební instruktor písemnou zprávu ostatním členům zkušební komise na stanoveném formuláři, který se stane nedílnou přílohou protokolu zkoušky podle § 22.

 

       (3) Znalosti z odborností uvedených v § 18 odst. 1 se ověřují ústním přezkoušením po předchozím úspěšně vykonaném písemném testu z navigace. Při ústním přezkoušení odpovídá uchazeč minimálně na 5 otázek z každé odbornosti podle druhu odborné způsobilosti, kterou uchazeč prokazuje.

 

§ 21

 

       Jestliže uchazeč prokázal požadované znalosti při řešení teoretických a praktických úkolů, je hodnocen klasifikačním stupněm vyhověl, v opačném případě klasifikačním stupněm nevyhověl. Klasifikačním stupněm nevyhověl je rovněž hodnocen uchazeč, jestliže se bez řádné omluvy nedostavil ke zkoušce nebo během zkoušky odstoupil.

 

§ 22

 

       Osvědčení[CP12] O úspěšně vykonané zkoušce se vydá vyhotoví v den ústního přezkoušení znalostí podle § 20 odst. 3 protokol, jehož kopie se vydá uchazeči jestliže o to požádá.hodnocenému klasifikačním stupněm vyhověl. Protokol Osvědčením.j. tyto náležitosti:

 

a) jméno, příjmení a rodné číslo nebo datum narození uchazeče,

 

b) číslo osvědčení,[CP13] 

 

b)označení druhu průkazu, k jehož vydání uchazeč prokázal odbornou způsobilost,

 

c)datum vydání osvědčenívykonání zkoušky, podpisy zkušebních komisařů, předsedy zkušební komise a státního dozoru Námořního úřadu.

 

§ 23

 

       Uchazeči hodnocenému klasifikačním stupněm nevyhověl z jedné odbornosti se na jeho žádost umožní opakovaná účast na dalších zkouškách ve lhůtě ne kratší než 2 měsíce od data zkoušky za účelem opravné zkoušky z příslušné odbornosti.

 

       Uchazeč, který byl hodnocen klasifikačním stupněm nevyhověl se může zúčastnit nové zkoušky v plném rozsahu nejdříve ve lhůtě ne kratší než 2 měsíce od data zkoušky.vydá zkušební komise doklad o prokázaných znalostech z odborností podle § 18, které při opakované zkoušce uskutečněné nejdříve po 2 měsících již nebudou ověřovány.

 

HLAVA IV

 

ZPŮSOB PROKAZOVÁNÍ PRAXE

 

§ 24

 

       Délka praxe na jachtě se prokazuje:

 

a) výpisem z lodního deníku, který je potvrzený velitelem jachty nebo námořním úřadem pobřežního státu nebo jeho místní organizační složkou (kapitanátem) nebo fotokopií lodního deníku potvrzenou velitelem jachty, který kopii pořídil, nebo

 

b) listinou se zápisy praxe na jachtě (např. jachtařskou knížkou), které provedl výhradně velitel jachty.

 

HLAVA V

 

PLATNOST PRŮKAZŮ ZPŮSOBILOSTI VELITELE NÁMOŘNÍ JACHTY

 

§ 25

 

Doba platnosti a podmínky prodloužení platnosti průkazu

 

      

       (1) Doba platnosti průkazu je 5 let a lze ji na základě písemné žádosti držitele průkazu předložené Námořnímu úřadu nejpozdějiméně v den 2 měsíce před skončením doby platnosti průkazu prodloužit. Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo, a není-li rodné číslo, datum narození (dále jen "osobní data") a místo trvalého pobytu žadatele, a dále:

 

a) platným osvědčením o zdravotní způsobilosti, které není starší 3 měsíců,

 

b) dokladem o zaplacení správního poplatku 2)

 

c) barevnou fotografií o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele.

 

 

       (2) Žádost o prodloužení doby platnosti průkazu s rozsahem oprávnění C podle odstavce 1 musí být dále doložena:

 

a) dokladem osvědčujícím praxi na jachtě v délce námořní plavby nejméně 500 1 000 námořních mil ve funkci velitele námořní jachty za v posledních 2 letech před skončenímdobu platnosti tohoto průkazu,

 

b) platným osvědčením o zdravotní způsobilosti, které není starší 3 měsíců,

 

b) platným všeobecným průkazem LRC radiotelefonisty nebo platným omezeným průkazem radiotelefonisty nebo platným průkazem SRC, jedná-li se o žádost o prodloužení doby platnosti průkazu s oprávněním C,

 

d) dokladem o zaplacení správního poplatku,2)

 

e) barevnou fotografií o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele.

[CP14]

 

 

       (3) Žádost o prodloužení doby platnosti průkazu s rozsahem oprávnění B podle odstavce 1 musí být dále doložena:

 

a) dokladem osvědčujícím praxi na jachtě v délce námořní plavby nejméně 1 000 námořních mil ve funkci velitele námořní jachty nejméně v oblasti plavby odpovídající rozsahu oprávnění B za dobu platnosti tohoto průkazu,

 

b) platným průkazem LRC,

 

 

       (4) Žádost o prodloužení doby platnosti průkazu s rozsahem oprávnění A podle odstavce 1 musí být dále doložena:

 

a) dokladem osvědčujícím praxi na jachtě v délce námořní plavby nejméně 1 000 námořních mil ve funkci velitele námořní jachty nejméně v oblasti plavby odpovídající nejméně v rozsahu oprávnění B za dobu platnosti tohoto průkazu,

 

b) platným průkazem LRC,

 

 

 

       (5) Žadateli o prodloužení doby platnosti průkazu s oprávněním:

 

a) B, který nepředloží doklad osvědčující praxi na jachtě podle odstavce 3 2 písm. a), bude vystaven průkaz s oprávněním C,

 

b) A, který nepředloží doklad osvědčující praxi na jachtě podle odstavce 4 2 písm. a), bude vystaven průkaz s oprávněním B.

 

§ 26

 

Zánik platnosti průkazu

 

       Platnost průkazu zaniká:

 

a) uplynutím doby platnosti průkazu,

 

b) ztrátou zdravotní způsobilosti držitele průkazu,

 

c) smrtí držitele průkazu.

 

 

HLAVA VI

 

ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY ZÍSKÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI VELITELE NÁMOŘNÍ JACHTY

 

 

§ 27

 

Obnovení průkazu po vypršení jeho platnosti

 

§ 28

 

       Průkaz způsobilosti, jehož platnost k datu podání žádosti o obnovu – prodloužení již vypršela je možné obnovit – prodloužit za podmínek specifikovaných v § 25 adekvátně podle rozsahu oprávnění za podmínek, že:

 

(1)   žádost je podána kompletní se všemi požadovanými přílohami a dokumenty;

 

(2)   nový doklad je vydán se standardní dobou platnosti stanovenou od data uplynutí platnosti obnovovaného dokladu;

 

(3)   pro obnovu průkazu způsobilosti po uplynutí jeho platnosti platí správní poplatek jako pro první vydání průkazu způsobilosti;

 

 

 

§ 29

 

Získání průkazu způsobilosti pro držitele průkazů způsobilosti STCW

 

(1)    Držitelé planých průkazů způsobilosti STCW navigačního směru včetně platného potvrzení PZ – Endorsementu (STCW Předpis, Kapitola A) vydaných kterýmkoliv členským státem úmluvy STCW uvedeným na seznamu prověřených členských států úmluvy STCW) mohou podat žádost o vydání průkazu bez nutnosti absolvovat předepsanou plavební praxi zakončenou praktickou zkoušky podle požadavků § 18 odst. (2) a bez nutnosti složené teoretické zkoušky podle § 18 odst. (1) a obdrží průkaz s omezením pouze na motorové čluny s rozsahem oprávnění podle následujících podmínek:

 

a)     S rozsahem oprávnění „C“ držitel STCW průkazu způsobilosti nejméně odbornosti STCW A-II/1 (důstojník palubní strážní služby);

 

b)     S rozsahem oprávnění „B“ držitel STCW průkazu způsobilosti nejméně odbornosti STCW A-II/2 (1. palubní důstojník) nebo i držitel platného STCW průkazu způsobilosti odbornosti STCW A-II/1 (důstojník palubní strážní služby), pokud prokáže praxi plavby na obchodní námořní lodi v pozici palubního důstojníka nejméně v rozsahu 12 m v rámci platnosti jeho stávajícího STCW průkazu způsobilosti;

 

 

c)     S rozsahem oprávnění „A“ držitel STCW průkazu způsobilosti nejméně odbornosti STCW A-II/3 (Kapitán) nebo i držitel platného STCW průkazu způsobilosti odbornosti STCW A-II/2 (1. palubní důstojník), pokud prokáže praxi plavby v pozici velitele námořní jachty typu motorového člunu v rozsahu požadované podle § 25 odst. (4) a – nebo § 14 odst. b);

 

(2)    Ve všech výše případech uvedených v § 28 odstavce (1) musí být žadatel rovněž držitelem platného radiokomunikačního osvědčení nejméně s rozsahem oprávnění, které je požadováno pro příslušný rozsah oprávnění nebo vyšším.

 

(3)    Bez omezení na motorové čluny může držitel STCW průkazu způsobilosti získat odpovídající průkaz velitele námořní jachty, pokud splní podmínky požadované minimální plavební praxe zakončené úspěšnou praktickou zkouškou podle požadavků § 18 odst. (2).

 

 

 

ČÁST TŘETÍ

 

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Platnost dříve vydávaných průkazů způsobilosti

 

§  30

 

       Průkazy způsobilosti velitelů k vedení námořních a rekreačních jachet plavidel vydané před účinností této novely vyhlášky Námořním úřadem Ministerstvem dopravy a spojů (dále jen "průkaz ministerstva") a mezinárodní průkazy způsobilosti k vedení rekreačních plavidel pro oblast 2.0, 2.1, 2.2 nebo 3.0 (dále jen "průkaz způsobilosti") vydané před účinností této vyhlášky Státní plavební správouplatí do doby vyznačené platnosti, nejdéle do 1. července 2003.

 

§  31

 

       (1) Držiteli průkazu způsobilosti velitele námořní jachty vydaných Námořním úřadem ministerstva pro oblast A, B nebo C s omezením délky jachty na 12 m Námořní úřad kdykoliv před po uplynutím doby platnosti tohoto průkazu ministerstva Úřad průkaz ministerstva podle § 27 vymění bezplatně za průkaz s odpovídajícím oprávněním rozsahu plavby „C“ podle § 10 odst. (1) c) s uvedení původní doby platnosti průkazu na základě písemné žádosti obsahující osobní data a místo trvalého pobytu žadatele.

 

       (2) Žádost o výměnu průkazu ministerstva musí být doložena

a) průkazem ministerstva, který je určen k výměně,

 

b) dokladem osvědčujícím praxi na jachtě v posledních 3 letech před podáním žádosti o výměnu průkazu ministerstva,

 

c) platným osvědčením o zdravotní způsobilosti, které není starší 3 měsíců,

 

b ) platným všeobecným průkazem radiotelefonisty nebo platným omezeným průkazem radiotelefonisty,jedná-li se o žádost o výměnu průkazu ministerstva za průkaz s oprávněním C,

 

e) dokladem o zaplacení správního poplatku,2)

 

c ) barevnou fotografií o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele.

 

 

§  32

 

 

       (1) Držiteli průkazu způsobilosti velitele rekreační jachty vydaných Námořním úřadem  podle Vyhlášky č. 149/2001 Sb. Námořní úřad kdykoliv před uplynutím doby platnosti tohoto průkazu  vymění bezplatně za průkaz s odpovídajícím oprávněním rozsahu plavby „C“ podle § 10 odst. (1) c) s uvedení původní doby platnosti průkazu na základě písemné žádosti obsahující osobní data a místo trvalého pobytu žadatele.

 

       (2) Žádost o výměnu průkazu ministerstva musí být doložena

a) průkazem, který je určen k výměně,

 

 

b ) platným omezeným průkazem radiotelefonisty, nebo SRC

 

 

c ) barevnou fotografií o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele.

 

 

 

       (1) Držiteli průkazu způsobilosti pro oblast 2.0 po uplynutí doby platnosti průkazu způsobilosti Úřad průkaz způsobilosti podle § 27 vymění za průkaz s oprávněním C na základě písemné žádosti obsahující osobní data a místo trvalého pobytu žadatele.

 

       (2) Žádost o výměnu průkazu způsobilosti pro oblast 2.0 musí být doložena

a) platným průkazem způsobilosti pro oblast 2.0,

 

b) osvědčením o úspěšně vykonané zkoušce z pravidel o zabránění srážkám na moři, navigace, základů angličtiny a základů poskytování první pomoci,

 

c) dokladem osvědčujícím praxi na jachtě v délce námořní plavby nejméně 100 námořních mil v posledních 3 letech před podáním žádosti,

 

d) platným osvědčením o zdravotní způsobilosti, které není starší 3 měsíců,

 

e) platným všeobecným průkazem radiotelefonisty nebo platným omezeným průkazem radiotelefonisty,

 

f) dokladem o zaplacení správního poplatku.2)

 

§ 30

 

       (1) Držiteli průkazu způsobilosti pro oblast 2.1 nebo 2.2 po uplynutí doby platnosti průkazu způsobilosti Úřad průkaz způsobilosti podle § 27 vymění za průkaz s oprávněním C na základě písemné žádosti obsahující osobní data a místo trvalého pobytu žadatele.

 

       (2) Žádost o výměnu průkazu způsobilosti pro oblast 2.1 nebo 2.2 za průkaz s oprávněním C musí být doložena

a) platným průkazem způsobilosti pro oblast 2.1 nebo 2.2,

 

b) platným osvědčením o zdravotní způsobilosti, které není starší 3 měsíců,

 

c) platným všeobecným průkazem radiotelefonisty nebo platným omezeným průkazem radiotelefonisty,

 

d) dokladem o zaplacení správního poplatku.2)

 

§ 31

 

       (1) Držiteli průkazu způsobilosti pro oblast 2.1 nebo 2.2 po uplynutí doby platnosti průkazu způsobilosti Úřad průkaz způsobilosti podle § 27 vymění za průkaz s oprávněním B na základě písemné žádosti obsahující osobní data a místo trvalého pobytu žadatele.

 

       (2) Žádost o výměnu průkazu způsobilosti pro oblast 2.1 nebo 2.2 za průkaz s oprávněním B musí být doložena

a) platným průkazem způsobilosti pro oblast 2.1 nebo 2.2,

 

b) osvědčením o úspěšně vykonané zkoušce, jedná-li se o držitele průkazu způsobilosti pro oblast 2.1,

 

c) osvědčením o úspěšně vykonané zkoušce z pravidel o zabránění srážkám na moři, navigace, základů angličtiny a zdravotní péče, jedná-li se o držitele průkazu způsobilosti pro oblast 2.2,

 

d) osvědčením o úspěšně vykonané zkoušce, jedná-li se o držitele průkazu způsobilosti pro oblast 2.2, který neprokáže praxi na jachtě 500 námořních mil v posledních 3 letech před podáním žádosti podle písmena e),

 

e) dokladem osvědčujícím praxi na jachtě v délce námořní plavby nejméně 1 000 námořních mil, z toho nejméně 500 námořních mil v posledních 3 letech před podáním žádosti,

 

f) platným osvědčením o zdravotní způsobilosti, které není starší 3 měsíců,

 

g) platným všeobecným průkazem radiotelefonisty,

 

h) dokladem o zaplacení správního poplatku.2)

 

§ 32

 

       (1) Držiteli průkazu způsobilosti pro oblast plavby 3.0 po uplynutí doby platnosti průkazu způsobilosti Úřad průkaz způsobilosti podle § 27 vymění za průkaz s oprávněním A na základě písemné žádosti obsahující osobní data a místo trvalého pobytu žadatele.

 

       (2) Žádost o výměnu průkazu způsobilosti pro oblast plavby 3.0 musí být doložena

a) platným průkazem způsobilosti pro oblast plavby 3.0,

 

b) osvědčením o úspěšně vykonané zkoušce z pravidel o zabránění srážkám na moři a základů angličtiny,

 

c) dokladem osvědčujícím praxi na jachtě v délce námořní plavby nejméně 2 500 námořních mil, z toho nejméně 500 námořních mil v posledních 5 letech před podáním žádosti,

 

d) platným osvědčením o zdravotní způsobilosti, které není starší 3 měsíců,

 

e) platným všeobecným průkazem radiotelefonisty,

 

f) dokladem o zaplacení správního poplatku.2)

 

       (3) Držiteli průkazu způsobilosti pro oblast plavby 3.0, který neprokáže praxi podle odstavce 2 písm. c), Úřad tento průkaz vymění za průkaz s oprávněním B.

 

§ 33

 

       Pro posuzování zdravotní způsobilosti velitele námořní jachty platí přiměřeně ustanovení zvláštního právního předpisů o zdravotní způsobilosti členů posádky námořní obchodní lodě.

 

§ 34

 

Účinnost

 

       Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení.

 

Ministr:

Ing. Schling v. r.

 

Příl.1 Hmotnost náplně v dalších hasicích přístrojích

 

 

Instalovaný výkon motoru v kW         Nejmenší požadovaná hmotnost

                                              náplně v kg

------------------------------------------------------------------

 do   50 kW                                          2

 do  100 kW                                          4

 nad 100 kW za každých dalších

  započatých 100 kW                                  2

 


Příl.2 Odstraňování odpadů z jachet na moři

 

+---------------------------------+------------------------------------+------------------------------------+

|Druhy odpadů                     |Mimo zvláštní oblasti               |Ve zvláštních oblastech1)           |

|Garbage Type                     |Outside Special Areas               |In Special Areas                    |

+---------------------------------+------------------------------------+------------------------------------+

|1. výrobky z umělých hmot včetně |odstraňování zakázáno/disposal      |odstraňování zakázáno/disposal      |

|   lan z umělých vláken          |prohibited                          |prohibited                          |

|   (Plastic - including synthetic|                                    |                                    |

|    ropes, plastic garbage bags) |                                    |                                    |

+---------------------------------+------------------------------------+------------------------------------+

|2. papírový, textilní, kovový a  |odstraňování povoleno ve vzdálenosti|odstraňování zakázáno/disposal      |

|   skleněný  odpad               |větší než 12 nm od pobřeží/not less |prohibited                          |

|   (Paper, rags, metal and glass |than 12 nm offshore                 |                                    |

|    garbage)                     |                                    |                                    |

+---------------------------------+------------------------------------+------------------------------------+

|3. Potravinový odpad             |odstraňování povoleno ve vzdálenosti|odstraňování povoleno ve vzdálenosti|

|   (Food waste)                  |větší než 12 nm od pobřeží/not less |větší než 12 nm od pobřeží/not less |

|                                 |than 12 nm offshore                 |than 12 nm offshore                 |

+---------------------------------+------------------------------------+------------------------------------+

 

 

 

Veškeré odpady shromážděné ve zvláštních nádobách na jachtě se ukládají v přístavních sběrných zařízeních.

All garbage collected in special vessels on board of the yacht should be disposed in the port garbage containers.

------------------------------------------------------------------

1) Zvláštní oblasti jsou v souladu s pravidlem 5 přílohy V. Protokolu 1978 k Mezinárodní úmluvě o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL), 1973, oznámeným pod č. 71/1995 Sb., tyto oblasti: Středozemní moře, Baltské moře, Černé moře, Rudé moře, Perský záliv, Severní moře, antarktická oblast již od 60. rovnoběžky jižní šířky a Karibské moře.

 


Příl.3                 ČESKÁ  REPUBLIKA

                         CZECH REPUBLIC

 

           PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI K VEDENÍ NÁMOŘNÍ JACHTY

              CERTIFICATE OF COMPETENCE YACHTMASTER

 

                              VYDÁN

                            ISSUED BY

 

                  MINISTERSTVEM DOPRAVY A SPOJŮ

            MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

 

 

 

 

Vydáno v Praze                                 Platné do

 

 

Issued in Prague on                            Valid till

 

                            Strana 1

 

 

                      Číslo průkazu/Numer of Certificate

 

               Držitel průkazu/Holder of the Certificate

 

 

 

     +-----------------+

     |                 |    Datum narození/Date of birth

     |    3,5 x 4,5    |

     |                 |

     |                 |    Místo narození/Place of birt

     |                 |

     |                 |

     |                 |    Státní příslušnost/Nationality

     |                 |

     |                 |

     |                 |    Rodné číslo/Personal number

     +-----------------+

 

                        Podpis držitele průkazu

               Signature of the Holder of the Certificate

 

                            Strana 2

 

Ministerstvo  dopravy  a  spojů  potvrzuje  tímto,  že držitel(ka)

tohoto   průkazu   složil   úspěšně   zkoušku,   která   prokázala

jeho/její*)  schopnost  vést  na  moři  jachtu  o  maximální délce

12/[CP15] 24*) metrů v  souladu se zákonem  č. 61/2000 o  námořní plavbě,

a je  právoplatným držitelem  národního povolení  a může vykonávat

funkci.

 

 

Ministry  of Transport  and Communications  of the  Czech Republic

certifies  herewith  that  the  holder  of  this  certificate  has

successfully   passed   examination   necessary   to   demonstrate

his/her*) competence to operate yacht up to the LOA 12[CP16] /24*) metres

on  the high  seas in  accordance with  the provisions  of the Act

No. 61/2000  on Maritime  Shipping and  is a  lawful holder of the

National Licence and may serve in the capacity

 

                             jako/as

 

                            Podpis odpovědného státního úředníka

                             Signature of duly authorized official

 

 

     Úřední razítko

     Official seal

 

 

                               Jméno odpovědného státního úředníka

                               Name of duly authorized official

------------------------------------------------------------------

*) Nehodící se škrtněte - Delete as appropriate

 

                            Strana 3

 

 

                        ROZSAH OPRÁVNĚNÍ

                      EXTEND OF COMPETENCE

 

          OPRÁVNĚNÍ A - VELITEL JACHTY OCEÁNSKÉ PLAVBY

                    A - YACHTMASTER OCEAN

 

Držitel tohoto průkazu je oprávněn  vést jachtu na volném moři bez

omezení.

 

 

The holder of this Certificate  has competency to operate yacht on

the high seas without any  limitations.

 

           OPRÁVNĚNÍ B - VELITEL JACHTY MOŘSKÉ PLAVBY

                     B - YACHTMASTER OFFSHORE

 

Držitel tohoto průkazu je oprávněn  vést jachtu na moři s omezením

plavby do vzdálenosti 200 námořních mil od pobřežní linie.

 

The holder of this Certificate  has competency to operate yacht at

sea not exceeding 200 nautical miles from the coastline.

 

          OPRÁVNĚNÍ C - VELITEL JACHTY POTŘEBNÍ PLAVBY

                    C - YACHTMASTER COASTAL

 

Držitel tohoto průkazu je oprávněn vést na moři jachtu o maximální

délce  12 24   metrů  s  omezením   plavby  do  vzdálenosti   nejvýše

1020 námořních mil  od pobřežní linie,  pokud síla větru  nepřesáhne

46 stupně Beaufortovy stupnice.

 

The holder of this Certificate  has competency to operate yacht up

to the  LOA 12 24 metres at  the sea not exceeding  20 10 nautical miles

from the coastline  providing the wind does not  exceed force 4 6 of

Beaufort scale.

[CP17]

                            Strana 4

 


Příl.4

Námořní úřad

                                                     Nalepit kolek

 

                             ŽÁDOST

      o vydání průkazu způsobilosti k vedení námořní jachty

 

Žádám  o vydání  průkazu způsobilosti  k vedení  námořní jachty  s

oprávněním: .................

 

- s omezením na motorové jachty

 

- bez omezení

 

 

Jméno a příjmení, titul ..........................................

 

Datum narození .............. Místo narození .....................

 

Rodné číslo ..................... Státní příslušnost .............

 

Adresa trvalého pobytu žadatele ..................................

 

 .................................................................

 

Tel. ...............      Fax. ...................................

 

 

 

 

V .................. dne .................        ................

                                                  podpis žadatele

 


Příl.5

+---------------+

|               |

|               |

|               |

| Foto žadatele |

| 3,5 x 4,5     |

|               |

|               |

|               |

+---------------+

 

 

                  PŘIHLÁŠKA K PROVEDENÍ ZKOUŠKY

 

Přihlašuji se k provedení zkoušky k prokázání odborné způsobilosti

k vedení  námořní jachty  za účelem  získání průkazu  způsobilosti

k vedení námořní jachty s oprávněním A, B, C1)

 

Jsem  držitelem  průkazu  způsobilosti  k  vedení  námořní  jachty

č. .............. vydaného .............. dne ....................

s oprávněním ...........................

 

+-------------------------------------------------------------------------+

|ÚDAJE O ŽADATELI                                                         |

|                                                                         |

|Příjmení ..................... Jméno ................... Titul ..........|

|                                                                         |

|Rodné příjmení ............ Datum narození ......... Rodné číslo ........|

|                                                                         |

|Místo narození ............ Okres ............ Státní příslušnost .......|

|                                                                         |

|Místo trvalého pobytu ...................................................|

|                                                                         |

|Místo přechodného pobytu ................................................|

|                                                                         |

|Telefon ......................                                           |

|                                                                         |

|Občanský průkaz (popřípadě jiný platný úřední průkaz k prokázání         |

|totožnosti: .............................................................|

+-------------------------------------------------------------------------+

 

 

 

 V ................ dne ............               ...............

                                                   podpis žadatele

 

 

 

 

Totožnost ověřil ......................       dne ................

 

------------------------------------------------------------------

1) Nehodící se škrtněte

 

____________________

 

1) Například Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), 1974, oznámená pod č. 52/1995 Sb., Úmluva o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři (COLREG), 1972, oznámená pod č. 263/1995 Sb.

 

2) Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

3) Úmluva o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři (COLREG), 1972, oznámená pod č. 263/1995 Sb.


 [C1]Zde zdůrazňuje NÚ že PZ a požadavky na jachty stanovené touto vyhláškou se nevztahují zejména na průkazy způsobilosti osob vedoucích jachty při organizovaných sportovních soutěžích a závodech jachtařů, a vztahuje jen na podmínky registrace jachet pod vlajkou ČR

 [CP2]převedeno do odst (1)

 [CP3]převedeno do odst (1)

 [CP4]zvážit zda to není příliš drahé ……

 [CP5]upraveno pro lepší logické členění

 [CP6]v závislosti na konečné podobě zákona. pokud by rekreační jachta zůstala zachována, je nutno zde upravit právě takto, aby mohli držitelé PZ a-B-C „legálně“ vést i rekreační jachtu, což je logické

 [CP7]odkaz již uveden dříve

 [CP8]k odstranění nešvaru „dávkování“ dokladů k žádostem o PZ po neúnosně dlouho dobu

 [CP9]Nové znění reflektující povinnost EPIRB ve výbavě jachty a z toho plynoucí potřeba radioprůkazu kategorie zahrnující elementy GMDSS.

 [CP10]zpřesnění požadavků na zkušební komisaře praktických zkoušek – odstranění zmatku z pojmu jachetní instruktor

 [CP11]to je prakticky nedosažitelné.

 [CP12]„osvědčení“ používáme pro jiný druh dokumentů

 [CP13]nečíslujeme, zrušit!

 [CP14]upraveno již v odstavci (1)

 [CP15]nebude se uplatňovat

 [CP16]nebude se uplatňovat

 [CP17]v návaznosti na konečné znění §

Statistika
Zobrazeno 1801x Hodnocení
  • Aktuálně 0.00 / 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Aktuálně 0.00 / -


Komentáře
Načítám data ...