Praktická příprava 1.C - doplnění přednášky

.: Kategorie: Komunikace - VHF, GSM, UMTS atd. :: autor: Anonymous :: zveřejněno: 18.12.2015 :.

Doplňující texty přednášky Radiostanice pro studenty, kteří nevykonali zkoušku odborné způsobilost na Českém telekomunikačním úřadu. 

Občanské radiostanice - CB

Povolené kmitočty: 26,965 MHz - 27,405 MHz
Počet kanálů: 40
Přípustný vf výkon vysílače: 4 W
Generální povolení: GP 9/1995
Tísňový kanál: CB 9 (monitorován IZS)
Dopravní zpravodajství: CB 10

V provozu CB radiostanic není povoleno používání:
- přídavných zesilovačů výkonu,
- opakovačů,
- utajovačů hovoru,
- převaděčů.

RADIOKOMUNIKAČNÍ PŘEDPISY

Mezinárodní volací značky vysílacích rádiových stanic

Všechny stanice v mezinárodní korespondenci, všechny amatérské a ostatní stanice, musí mít volací značky sestavené z mezinárodně přidělené volací série. První znak nebo první dva znaky označují státní příslušnost. Česká republika má znaky OK-A až Z,
OL-A až Z.

Mezinárodní volací značky tvoří kombinace písmen, popř. písmen a číslic, přičemž lze použít:
písmen: A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z
číslic: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
V mezinárodních volacích značkách tvoří první dvě písmena vždy dvojice písmen OK nebo OL. Bezprostředně za písmeny nelze použít číslic 0 a 1, s výjimkou volacích značek stanic amatérské radiokomunikační služby.
Úřad přidělí pro jednotlivé druhy stanic pouze mezinárodní volací značky vytvořené podle těchto zásad:

Pevné stanice: tři písmena, z nichž první dvě jsou OK nebo OL, za nimiž mohou následovat nejvýše tři číslice,
Základnové stanice: tři písmena, z nichž první dvě jsou OL, za nimiž mohou následovat nejvýše tři číslice,
Pobřežní stanice: tři písmena, z nichž první dvě jsou OL, za nimiž může následovat jedna číslice,
Letecké stanice: tři písmena, z nichž první dvě jsou OK, za nimiž mohou následovat nejvýše dvě číslice,
Pohyblivé pozemní stanice:
1. buď čtyři písmena, z nichž první dvě jsou OL a jedna číslice (v radiotelefonním a radiotelegrafním provozu), jako třetí písmeno není možno použít písmena G,H,L,O,U a V,
2. nebo písmena OL a čtyři číslice (v radiotelefonním provozu),
Lodní stanice:
1. pouze s radiotelefonním provozem: dvojice písmen OL následovaná čtyřmi číslicemi nebo jedním písmenem a čtyřmi číslicemi,
2. ostatní: čtyři písmena, z nichž první dvě jsou OL a jako třetí se používá u námořních lodí písmeno G nebo H a u vnitrozemských plavidel písmeno L,O, U nebo V,
Stanice na lodních záchranných člunech: volací značka mateřské lodi a dvě číslice,
Letadlové stanice: pět písmen, z nichž první dvě jsou OK a další tři písmena jsou shodná s písmeny imatrikulační značky letadla,
Stanice letadlových záchranných člunů: volací značka mateřského letadla a jedna číslice,
Stanice amatérské radiokomunikační služby: OK0 až OK8 a jedno, dvě nebo tři písmena, nebo OL0 až OL9 a jedno, dvě nebo tři písmena,
Pokusné stanice: OK9 a dvě nebo tři písmena.

Vnitrostátní volací značky vysílacích rádiových stanic

Jako volací značky používají provozovatelé stanic pracujících ve vnitrostátním styku. Jako vnitrostátní volací značky Úřad přidělí:
a) kombinace písmen, popř. písmen a číslic, odlišné od kombinací používaných ve volacích značkách mezinárodních, přičemž lze použít písmena A-Z, číslice 0-9,
b) jednoslovné výrazy, za nimiž mohou následovat číslice, jako slovní výraz však nemohou být použita slova s vulgárním obsahem,
c) názvy stanic, místní názvy nebo jména provozovatelů, za nimiž mohou následovat číslice,
d) u letadlových stanic
1. mezinárodní volací značku letadlové stanice, již předchází buď radiotelefonní zkratka provozvoatele letadla nebo označení typu letadla,
2. radiotelefonní zkratku provozovatele letadla, za níž je zařazeno pořadové číslo letu,
3. imatrikulační značku, popř. zvláštní značku letadla,
e) volací čísla nebo signály stanic pro selektivní volání.

Používá-li provozovatel stanice více než jeden kmitočet, může Úřad po dohodě s provozovatelem pro každý kmitočet přidělit odlišnou volací značku.

Zvláštní volací značky vysílacích rádiových stanic

V pozemních službách mohou být přiděleny místo vnitrostátních značek značky zvláštní v sestavě:
- kombinace písmen nebo písmen a číslic, odlišných od kombinací mezinárodních a vnitrostátních značek (př. LN9),
- vhodné slovní výrazy, za nimiž mohou následovat číslice (např. Jeřáb 1, Jeřáb 2 atd.),
- místní názvy nebo jména provozovatelů, za nimiž mohou následovat číslice (např. Nová huť 1),
- volací čísla nebo signály pro selektivní volání (např. kombinace dvou tónů a daném kmitočtu a délce),
- zvláštní signály nebo jiné charakteristické znaky vysílání (např. znělka stanice aj.).

Pořadí zpráv v pohyblivých radiokomunikačních službách

Lodní a pobřežní stanice musí dát bezpodmínečně přednost všem zprávám, které se týkají bezpečnosti a života osob na vodních cestách, na zemi, ve vzduchu a v mimoatmosférickém prostoru. Pořadí komunikačních priorit rádiových zpráv je následující:
a) tísňové zprávy (MAYDAY),
b) pilnostní zprávy (PAN PAN),
c) bezpečnostní zprávy (SÉCURITÉ),
d) běžné zprávy a ostatní rádiová spojení (např. TEST).
Z důvodu zajištění přednosti musí rádiové stanice ty rádiové zprávy, které mají přednost, ohlásit zvlášť.

Tísňový signál a tísňové zprávy

Tísňové volání je v případě záchrany lidského života, požáru nebo nebezpečí potopení plavidla na lodním kmitočtu 156,8 MHz, 16. kanál v otevřené řeči a na rozkaz velitele plavidla.
Tísňovému volání má předcházet poplachový signál k přivolání obsluhy RDST (pokud je zařízení automatikou vybaveno). V radiotelegrafonii je poplachový signál tvořen dvěma tóny 1300 Hz a 2200 Hz, které se střídají po 250 ms a vysílají po dobu 30-60 sekund.

Tísňové volání obsahuje:3x MAYDAY
1x HERE IS (THIS IS)
3x VOLACÍ ZNAK nebo JMÉNO LODI v tísni

Tísňové volání má naprostou přednost před každým jiným vysíláním, nemůže být adresováno konkrétní stanici a nepotvrzuje se. Jeho zneužití je trestné!

Tísňová zpráva
Následuje za tísňovým voláním a obsahuje:
1. tísňový signál MAYDAY
2. jméno lodi nebo volací značku stanice v tísni
3. údaje o poloze lodi (stanice)
4. povahu tísně a druh žádané pomoci
5. jiné sdělení, které by usnadnilo pomoc

Tísňová korespondence- má přednost před všemi druhy vysílání
- smí se vysílat pouze v otevřené řeči

Pilnostní signál a pilnostní zprávy Tyto signály se vysílají s neodkladnou zprávou, která se týká bezpečnosti lodí, letadla nebo osoby a jen se svolením velitele plavidla. Pilnostní zpráva má přednost před každým vysíláním kromě zpráv tísňových. Všechny stanice, které zaslechnou pilnostní signál musí dbát, aby nerušily vysílání následné zprávy.
Pilnostním signálem je zdvojené slovo PAN PAN, které se třikrát opakuje. Pilnostní zprávy mohou být adresovány všem, nebo jen jedné stanici a musí být v otevřené řeči. Postup ukončení pilnostní korespondence není předepsán.

Bezpečnostní signál a bezpečnostní zprávy Bezpečnostní signál ohlašuje, že stanice bude vysílat zprávu, která se týká bezpečnosti plavby nebo letu, nebo zprávu s důležitou meteorologickou výstrahou (např. blížící se tornádo).
Bezpečnostním signálem je slovo SÉCURITÉ (sékyrité), 3x opakované. Bezpečnostní zprávy lze adresovat všem nebo jen určité skupině nebo jen jedné stanici. Vysílání musí být v otevřené řeči, ukončení bezpečnostní zprávy není předepsáno.

Používání falešných signálů a volacích značek Žádná stanice nesmí používat jiné volací značky než tu, která ji byla povolujícím orgánem přidělena. Každá jiná volací značka by byla volací značkou falešnou. Stejně je zakázáno používat i tzv. "falešné signály".
Falešné signály jsou vysílání tísňových, pilnostních a bezpečnostních signálů v případech a situacích, kdy to platný Radiokomunikační řád nepřipouští. V tomto případě jde o trestní zneužití těchto signálů!

Radiotelefonní a radiotelegrafní hlídky Všechna plavidla s radiotelegrafní nebo radiotelefonní stanicí musí mít zajištěny rádiové hlídky podle platných předpisů. Princip rádiových hlídek: každá 0 až 3 minuta a 30 až 33 minuta je pásmem ticha a po tuto dobu se nesmí na tísňových kmitočtech vysílat, kromě tísně. Výjimku tvoří pásmo 156-174 MHz, kde pro lodě jednotlivých států příslušné Správy spojů stanoví, zda je povinnost hlídek nutná.

Vysílací rádiová stanice Vysílací rádiová stanice je telekomunikační zařízení k dopravě zpráv (slovem, obrazem, signály) a která splňuje tři základní podmínky:
- pracuje na principu vyzařování elektromagnetických vln,
- musí uskutečňovat přenos zpráv,
- musí vysílat na kmitočtu vyšším než 10 kHz.
Pokud jeden z těchto znaků není splněn, nejedná se o vysílací rádiovou stanici.

RADIOTELEFONNÍ PROVOZ

Technika řeči
Dává základní pravidla řeči při radiotelefonním provozu:
- správná výslovnost,
- stejnoměrná rychlost,
- mluvit stejnou úrovní,
- bez hrubých výrazů,
- stručnost (vyvarovat se zbytečnému opakování),
- začátečníci pozor na předčasné přepínání mikrofonem, nesmí docházet k "useknutí" řeči.

Předběžné operace Před navázáním jakéhokoliv spojení je nutno zabezpečit, aby nebyl rušen žádný jiný rádiový hovor. Tato podmínka neplatí pro tísňové zprávy, které mají bezpodmínečně přednost. Spojení zpravidla navazujeme na volacím kmitočtu, ze kterého přecházíme na pracovní kmitočet.

Používání volacích znaků v souborných zprávách Volací znaky je nutné používat v každé relaci vždy na začátku a na konci. Tyto znaky by se měly objevit ve vysílání nejdéle za 5 minut. Pokud je to provozně nevhodné a relace je delší než 5 minut, používáme volací znaky protistanice a vlastní jen na začátku a konci této relace.

Mezinárodní tísňové kmitočty

a) pásmo VKV
 - kanál č. 16 (156,8 MHz) - námořní pohyblivá služba
- 121,5 MHz a 243 MHz - letecká pohyblivá služba

b) pásmo SV - 2182 kHz - radiotelefon AM (H3E, J3E)
- 2187,5 kHz - SV DSC (jiný protokol než na VKV)

c) pásmo KV
 - 4, 6, 8, 12 a 16 MHz
- 3023 a 5680 kHz,

d) pásmo UKV (družicové systémy) a vyšší - kmitočet 406,050 MHz - družicový EPIRB systému COSPAS-SARSAT,
- kmitočet 1,6 GHz (L-band) - družicový EPIRB systému INMARSAT,
- 9,2 GHz (X-band) - radarový transpondér SART.

Hláskovací česká abeceda:
A - Adam, B - Božena, C - Cyril, Č - Čeněk, D - David, Ď - Ďáblice, E - Emil
F - Františe, G - Gustav, H - Helena, CH - Chrudim, I - Ivan, J - Josef, K - Karel
L - Ludvík, Ľ - Ľubochňa, M - Marie, N - Norbert, Ň - Nina, O - Oto (Otakar)
P - Petr, Q - Quido, R - Rudolf, Ř - Řehoř, S - Svatopluk, Š - Šimon, T - Tomáš
Ť - Těšnov, U - Urban, V - Václav, W - Dvojité V, X - Xaver, Y - Ypsilon
Z - Zuzana, Ž - Žofie

Autor: Ing. Milan Řiha, DiS. 

Zdroj: 
http://trivis.info/view.php?cisloclanku=2005112701

Statistika
Zobrazeno 2555x Hodnocení
  • Aktuálně 0.00 / 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Aktuálně 0.00 / -


Komentáře
Načítám data ...