Petice za mezinárodně platné doklady způsobilosti k vedení rekreačního plavidla“

.: Kategorie: Legislativa (vyhlášky, předpisy atd.) :: autor: jachting.info :: zveřejněno: 7.10.2010 :.

Petice

 

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

„za  mezinárodně platné doklady způsobilosti k vedení rekreačního plavidla“

 

Petiční výbor

 

1)      Jakub Šípek (předseda petičního výboru), bytem Na Bělidle 65/42, Praha 5 - Smíchov 150 00, E-mail: jakub.sipek@centrum.cz

2)      Petr Felix Chudoba

3)      Stanislav Bílek

4)      Libor Stacho

5)      Martin Blagoev

6)      Miloš Hula

 

 

Komunikací s příslušnými státními úřady ve věci této petice byl pověřen pan Jakub Šípek.

 

Petiční výbor ve výše uvedeném složení, zastoupený svým předsedou – Jakubem Šípkem, se obrací na Ministerstvo dopravy České republiky, případně jiný státní orgán do jehož věcné působnosti spadá předmět této petice, aby přijal nezbytná opatření, která jsou v jeho pravomoci, k vyhovění žádostem a podnětům obsaženým v petici tohoto znění:

 

Přihlášením k rezoluci č. 40 EHK OSN (dále jen „Rezoluce“) se Česká republika zavázala vydávat svým občanům, splnivším požadavky popsané v rezoluci, mezinárodně platné doklady o způsobilosti k vedení rekreačního plavidla. Rezoluce vyžaduje, aby žadatelům byl mezinárodní průkaz vydáván jedině po splnění požadavků, mezi které patří, kromě jiného,

-          znalost příslušných plavebních předpisů a nautických publikací;

-          nautické a technické znalosti potřebné pro bezpečnou plavbu v pobřežních vodách;

-          znalost dopravních pravidel pro pobřežní vody, zejména "Pravidel pro zabránění srážkám na moři".

Mezinárodní průkaz následně dokládá způsobilost jeho držitelů k vedení rekreačního plavidla na vnitrozemských vodních cestách a v pobřežních vodách vůči příslušným zahraničním orgánům.

 

Současná situace je taková, že Česká republika neumožňuje svým občanům získat mezinárodní doklad o způsobilosti dle výše uvedené Rezoluce v plném rozsahu. Ačkoliv rozsah zkoušek vykonávaných uchazeči o vydání průkazu způsobilosti k vedení rekreačního plavidla v České republice plně odpovídá požadavkům Rezoluce, je úspěšným uchazečům příslušnými orgány České republiky vydáván mezinárodní doklad o způsobilosti k vedení rekreačního plavidla v pobřežních vodách, jehož použitelnost je omezena pro plavbu

-          nejvýše do vzdálenosti 1389 metru (0,75 nm) od břehu,

-          při větru o rychlosti nejvýše 28 km/h (4 Bft),

-          při výšce vlny do 1,2 metru a

-          pouze za denního světla.

 

Pro ilustraci, jde o podobné omezení, jako kdyby v mezinárodně platném řidičském průkazu českého občana byla uvedena způsobilost pouze pro jízdu vpravo a rychlostí do 130 km/h. Jistě by se s takovým dokladem mohl do zahraničí vydat, ovšem praktická použitelnost takového průkazu prořízení vozidla  například v Británii nebo v Německu by byla pochybná. V podobné situaci se vinou uvedených omezení ocitají i držitelé mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla, vydaného v České republice podle současných právních předpisů. Jiný průkaz, splňující náležitosti a rozsah použitelnosti mezinárodně platného dokladu o způsobilosti k vedení rekreačního plavidla, nelze v České republice získat.

 

Dále je zahanbující skutečností, že standardní mezinárodní doklady o způsobilosti k vedení rekreačního plavidla, vydávané v zahraničí za podmínek doporučených Rezolucí, neopravňují jejich držitele ve vnitrozemských vodách České republiky k vedení rekreačního plavidla. Česká republika  řadí tuto činnost mezi takzvané regulované činnosti, přičemž prováděcí předpis k zákonu o vnitrozemské plavbě stanovuje, že oprávnění k vedení plavidla v České republice lze získat výhradně na základe úspěšně vykonané zkoušky. Povinnost zkoušky, mimochodem skládané pouze v českém jazyce, se bez výjimky vztahuje i na držitele mezinárodně platného dokladu vydaného jiným státem v souladu s požadavky Rezoluce.

 

V souladu s výše uvedeným žádáme, aby příslušné orgány České republiky

 

1)      zrušily omezení, právně zakotvené ve vyhlášce MD 224/1995 Sb., § 10, odst. 3, pís. b), a umožnily tak  občanům České republiky přístup k získání plnohodnotného mezinárodního dokladu ve smyslu Rezoluce k níž Česká republika přistoupila;

 

2)      uznávaly platné mezinárodní doklady vydané v souladu s požadavky rezoluce č. 40 EHK OSN za doklady o kvalifikaci opravňující k vedení rekreačního plavidla na území, tj. Ve vnitrozemských vodách České republiky.

 

 

V Praze dne 6.10. 2010

 

 

Jakub Šípek .............................................................

 

Petr Felix Chudoba .................................................

 

Stanislav Bílek ……………………………………..

 

Libor Stacho ………………………………………..

 

Martin Blagoev ……………………………………….

 

Miloš Hula ……………………………………………..

 

 

Petice je podpořena celkem ........ podpisy na celkem ........... podpisových arších.

 

Přílohy:

Podpisové archy obsahující jméno, příjmení a bydliště lidí, kteří svým podpisem vyjádřili svoji podporu této petici.

 

Podpisový arch k petici

Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto

podpisového archu. Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice „za  mezinárodně platné doklady způsobilosti k vedení rekreačního plavidla“.

 

Za petiční výbor: Jakub Šípek (předseda petičního výboru), bytem Na Bělidle 65/42, Praha 5 - Smíchov 150 00, E-mail: jakub.sipek@centrum.cz

 

 

Čitelné jméno a příjmení

Celá adresa (menší obce i s PSČ)

Podpis

1)   

 

 

 

2)   

 

 

 

3)   

 

 

 

4)   

 

 

 

5)   

 

 

 

6)   

 

 

 

7)   

 

 

 

8)   

 

 

 

9)   

 

 

 

10) 

 

 

 

11) 

 

 

 

12) 

 

 

 

13) 

 

 

 

14) 

 

 

 

15) 

 

 

 

16) 

 

 

 

17) 

 

 

 

18) 

 

 

 

19) 

 

 

 

 

Čitelné jméno a příjmení

Celá adresa (menší obce i s PSČ)

Podpis

20) 

 

 

 

21) 

 

 

 

22) 

 

 

 

23) 

 

 

 

24) 

 

 

 

25) 

 

 

 

26) 

 

 

 

27) 

 

 

 

28) 

 

 

 

29) 

 

 

 

30) 

 

 

 

31) 

 

 

 

32) 

 

 

 

33) 

 

 

 

34) 

 

 

 

35) 

 

 

 

36) 

 

 

 

37) 

 

 

 

38) 

 

 

 

39) 

 

 

 

40) 

 

 

 

 

Číslo archu: ……..

Součet počtu podpisů na archu: …………

Podepsané archy se posílají na adresu předsedypetičního výboru:  Jakub Šípek, Na Bělidle 65/42, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 00,  E-mail: jakub.sipek@centrum.cz

Statistika
Zobrazeno 1457x Hodnocení
  • Aktuálně 6.00 / 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Aktuálně 6.00 / 1


Komentáře
Načítám data ...